Our Lineage
The lineage chanted at each Rinzai monastery (Teidai Denpo Busso no Myogo) is the dharma transmission lineage of that monastery's current abbot (shike).  The chart below reveals the line of Zen transmitted to the West by Tekio Sogen (Omori) Roshi.  From him, the transmission of Daiyuzenji's line continues through the following living teachers:  to Kizan Dogen (Hosokawa) Roshi, to So'zan Daitetsu (Miller) Roshi.
(In India)
Makakasho Sonja (Mahâkâshyapa)
Anan Sonja (Ananda)
Shonawashu Sonja (Shanavâsa)
Ubakikuta Sonja (Upagupta)
Daitaka Sonja (Dhritaka)
Mishaka Sonja (Miccaka)
Basumitsu Sonja (Vasumitra)
Buddanandai Sonja (Buddhanandi)
Hakudamitta Sonja (Buddhamitra)
Kyo Sonja (Pârshva)
Hunayasha Sonja (Punyayashas)
Memyo Sonja (Ashvaghosha)
Kabimora Sonja (Kapimala)
Ryujyu Sonja (Nâgârjuna)
Kanadaiba Sonja (Kânadeva)
Ragorata Sonja (Râhulata)
Sogyanandai Sonja (Sanghânandi)
Kayashata Sonja (Gayashâta)
Kumorata Sonja (Kumârata)
Shayata Sonja (Jayata)
Basubanzu Sonja (Vasubandhu)
Manura Sonja (Manorhita)
Kakurokuna Sonja (Haklenayashas)
Shishi Sonja (Simha Bhikshu)
Bashashita Sonja (Basiasita)
Hunyomitta Sonja (Punyamitra)
Hannyatara Sonja (Prajnatara)
(In China)
Bodai Daruma Daishi (Bodhidharma, early 5th cen. CE)
Niso Eka Daishi (T’a-tsu Hui-k’o, (487-593))
Sanso Kanchi Zenji (Chien-Chih Seng-ts’an, (? -606)
Doshin Daii Zenji (Ta-i Tao-hsin, 580-651)
Gunin Daiman Zenji (Ta-man Hung-jen, 601-674)
Eno Daikan Zenji (Ta-chien Hui-neng, 638-713)
Nangaku Ejyo Zenji (Nan-yueh Huai-jang, 677-744)
Baso Doitsu Zenji (Ma-tzu Tao-i, 709-788)
Hyakujyo Ekai Zenji (Pai-chang Huai-hai, 720-814)
Obaku Kiun Zenji (Huang-po Hsi-hun, ? -850)
Rinzai Gigen Zenji (Lin-chi I-hsüan, ? -866)
[*Rinzai School]
Koke Sonsho Zenji (Hsing-hua Ts'ung-chiang, 830-888)
Nanin E-gyo Zenji (Nan-yüan Hui-yung, ? -930)
Fuketsu Ensho Zenji (Fen-hsueh Yen-chao, 896-973)
Shuzan Seinen Zenji (Shou-shan Hsing-nien, 926-993)
Funnyo Zensho Zenji (Fen-yang Shan-chao, 947-1024)
Sekiso Soen Zenji (Shih-shung Ch'u-yuan, 986-1039)
Yogi Hoe Zenji (Yang-ch'i Fang-hui, 992-1049)
Hakuun Shutan Zenji (Po-yun Shou-tuan, 1025-1072)
Goso Hoen Zenji (Wu-tsu Fa-yen, 1024-1104)
Engo Kokugon Zenji (Yuan-wu Ko-ch'in, 1063-1135)
Kukyu Shoryu Zenji (Hu-ch'iu Shao-lung, 1077-1136)
Oan Donge Zenji (Ying-an T'an-hua, 1103-1186)
Mittan Kanketsu Zenji (Mi-an Hsien-chieh, 1118-1186)
Shogen Sogaku Zenji (Sung-yuan Ch'ung-yo, 1139-1209)
Unnan Fugan Zenji (Yu-an P'uyen, 1156-1226)
Kido Chigu Zenji (Hsu-t'ang Chih-yu, 1185-1269)
(In Japan)
Nanpo Shomyo Zenji (1235-1309)
Shuho Myocho Zenji (1282-1338)
Kanzan Egen Zenji (1277-1360)
Jyuo Soshitsu Zenji (1296-1386)
Muin Soin Zenji (1326-1410)
Nippo Soshun Zenji (1368-1448)
Giten Gensho Zenji (1393-1462)
Sekko Soshin Zenji (1408-1486)
Toyo Eicho Zenji (1429-1504)
Taiga Tankyo Zenji (? -1518)
Koho Genkun Zenji (? -1524)
Sensho Zuisho Zenji (? -?)
Ian Chisatsu Zenji (1514-1587)
Tozen Soshin Zenji (1532-1602)
Yozan Keiyo Zenji (? -?)
Gudo Toshoku Zenji (1579-1661)
Shido Bunan Zenji (1603-1676)
Dokyo E-tan Zenji (1642-1721)
Hakuin E-kaku Zenji (1685-1768)
Gasan Jito Zenji (1727-1797)
Inzan Itan Zenji (1751-1814)
Taigen Shigen Zenji (1768-1837)
Gisan Zenrai Zenji (1801-1878)
Tekisui Giboku Zenji (1822-1899)
Ryoen Genseki Zenji (1843-1919)
Seisetsu Genjyo Zenji (1877-1945)
Bokuo Soun Zenji (1903-1991)
Tekio Sogen Zenji (1904-1994)
BIBASHI BUTSU (Vipashyin Buddha)
SHIKI BUTSU (Shikhin Buddha)
BISHAHU BUTSU (Vishvabhû Buddha)
KUROSON BUTSU (Krakucchanda Buddha)
KUNAGONMUNI BUTSU (Kanakamuni Buddha)
KASHO BUTSU (Kâshyapa Buddha)

SHAKAMUNI BUTSU (Shakyamuni Buddha, ca. 490-410 BCE)
Note: The headquarters temple in Japan from which our line stems is Tenryuji;  the custom there is to publicly display the traditional documents verifying a teacher's inka shomei ("mind stamp", or certification as a lineage holder of Rinzai Zen) at each New Year.  Today, however, there are unfortunately persons in the west fraudulently claiming to be "Roshi" or "Zen masters".  For this reason we are posting images of our teachers' documents here:

Kizan Dogen (Hosokawa) Roshi:  Image 1  Image 2  Image 3
The abbot, So'zan Daitetsu (Miller) Roshi:  Image 1  Image 2

Additional lineage holders active at Daiyuzenji:
Soen Jikai (McCarthy) Roshi:  [images coming soon]
Meido Zentetsu (Moore) Roshi:  [images coming soon]